Uneix-te a SCC

Vols ser part d’un gran moviment de canvi a Catalunya?
Vols recuperar la convivència entre els catalans?
I reforçar els llaços amb tots els espanyols?
Vols defensar els drets de tots, la democràcia, els valors constitucionals?
Vols que Catalunya recuperi el seu prestigi i lideri el desenvolupament europeu?
Vols gaudir amb la nostra cultura?
Vols defensar el bilingüisme i els drets lingüístics?
Els motius per a associar-se a Societat Civil Catalana són molts.

FAQs

Societat Civil Catalana és una plataforma cívica transversal que defensa una Catalunya pròspera, oberta i plural, dins d’una Espanya unida en la seva diversitat. La nostra entitat és la casa comuna de tots els demòcrates que comparteixen els valors constitucionals i una eina útil al servei de la ciutadania per a deixar enrere el Procés i recuperar la millor Catalunya.

Qualsevol persona que estigui compromesa amb els valors democràtics constitucionals.

Dins de SCC hi ha persones de totes les tendències polítiques, amb idees i plantejaments molt diversos: persones d’esquerres, centre, dreta, apolítics…
 
És una associació transversal de persones que tenen en comú la defensa dels drets de tots i el seu amor a Catalunya i a tota Espanya.
 
Els seus valors comuns són Democràcia, llibertat i convivència.
L’acció de Societat Civil Catalana aconsegueix tots els àmbits socials i culturals.
     
SCC actua per a realitzar la seva missió d’unir a tots els catalans, de fomentar el respecte als drets de tots i de reforçar els llaços amb tots els espanyols. 
     
Per això, actua en l’opinió pública, en tots els sectors i en tot el territori català, amb tota mena d’activitats que promouen els seus socis.
     
SCC fomenta la participació en mitjans de comunicació, conferències, debats, exposicions, aplecs, festes populars, edició de llibres, revistes digitals o en paper, cinema-fòrum, recerques acadèmiques, estudis socials, defensa jurídica, concerts, visites culturals, recorreguts en parcs naturals i un llarg etcètera.
 
L’associació és coneguda per l’organització de diverses manifestacions multitudinàries en els últims anys. Però la seva activitat és molt àmplia i diversa, tant com els seus socis i simpatitzants. 
Societat Civil Catalana compta amb:
 
Socis: col·laboren econòmicament i assumeixen la responsabilitat de la institució. Participen en la presa de decisions i trien a la Junta Directiva. Compten amb uns drets i deures.
 
Col·laboradors: persones compromeses amb els fins de la institució, que contribueixen econòmicament i poden participar en el desenvolupament de les activitats de la forma que tria cadascun. Tenen uns drets i deures.
 
Donants: únicament contribueixen econòmicament amb la institució, ja sigui de manera regular o puntualment. Poden rebre informació de la institució en la mesura que desitgin.
 
Simpatitzants: persones que volen rebre informació o que participen en algunes activitats. No col·laboren econòmicament
El cost econòmic per als socis és el següent:
 
 • Quota normal: 10 euros al mes.
 • Quota d’estudiants, jubilats o persones en atur: 5 euros al mes.
 • Quota de benefactor: 25 euros al mes o altres quantitats.

Les quotes dels Col·laboradors són les mateixes que per als Socis:

 • Quota normal: 10 euros al mes.
 • Quota d’estudiants, jubilats o persones en atur: 5 euros al mes.
 • Quota de benefactor: 25 euros al mes o altres quantitats.

No hi ha una quantitat establerta:  els donants decideixen la quantitat de l’aportació.

Poden adquirir la condició de socis les persones físiques majors d’edat i amb capacitat d’obrar, que tinguin una reconeguda trajectòria en el compliment dels fins de l’Associació i que siguin avalats per cinc membres de la Junta Directiva.

Els Socis són els responsables de la institució.
 • Han de participar en les Assemblees anuals ordinàries i en les extraordinàries.
 • Trien als membres de la Junta Directiva.
 • Supervisen el compliment dels Estatuts i del Codi Ètic.
 • Poden modificar els Estatuts amb les majories suficients.
 • Defineixen el Pla Estratègic.
 • Vetllen pel compliment del Pla Estratègic.
 • Supervisen l’activitat de la institució: participen tant en la preparació del pla d’acció anual com en l’avaluació de l’activitat de l’any anterior.
 • Supervisen els comptes de l’entitat; poden aprovar els pressupostos i els resultats econòmics.
 • Participen en la mesura de les seves possibilitats en l’activitat de la institució.
 • Han de mantenir-se al corrent de pagament de la seva quota de Soci per a mantenir els seus drets i el seu estatus de Soci.
Els Col·laboradors poden participar en les activitats de SCC amb descompte o sense cost, segons l’activitat.
 
Poden participar en alguns esdeveniments exclusius per a Socis i Col·laboradors.
 
Poden sol·licitar la utilització de les instal·lacions en els moments que estiguin lliures (sala d’actes, sales de reunions…)
 
Poden accedir als avantatges que ofereixen empreses i altres institucions als Socis i Col·laboradors de SCC.

Els simpatitzants inscrits en SCC poden col·laborar com a voluntaris en alguns actes.

I reben informació periòdica de l’activitat de la institució.

SCC s’estructura mitjançant:

 • l’Assemblea General de Socis
 • la Junta Directiva
 • els òrgans consultius com el Consell Assessor
 • les Agrupacions Territorials, formades per Socis i Col·laboradors
 • les Agrupacions Sectorials i altres àrees, formades per Socis i Col·laboradors

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació i està integrada pels Socis. Les seves decisions s’adopten per majoria dels socis presents o representats. Els col·laboradors poden assistir també a l’Assemblea.

La Junta Directiva regeix, administra i representa a l’Associació. Actualment està integrada per 24 persones: 5 persones de la Comissió Executiva que són President, Vicepresidents, Secretari i Tresorer; i 19 vocals amb àrees de responsabilitat.
 
La Comissió Executiva es reuneix setmanalment per a abordar l’activitat ordinària i el ple de la Junta Directiva es reuneix mensualment per a analitzar i decidir els nous projectes i per a realitzar el seguiment de cada àrea de responsabilitat.

Una Agrupació Territorial és l’equip de Socis i Col·laboradors que promouen els valors de la institució i desenvolupen les activitats en una part del territori determinada.

Una Agrupació Sectorial és l’equip de Socis i Col·laboradors que promouen els valors de la institució i desenvolupen les activitats en un àmbit de la societat com els sectors professionals, els camps socials i els culturals. En SCC també existeixen altres àrees de treball per a un camp o activitat concrets. Actualment existeixen les següents Agrupacions Sectorials i seccions:
 • Educació
 • Administració Pública
 • Economia i Empresa
 • Salut
 • Seguretat
 • Comunicació
 • Cultura
 • Arts Escèniques
 • Coral de Societat Civil Catalana
 • Observatori Electoral de Catalunya
 • Observatori per la Neutralitat de les Institucions
 • Plataforma d’Afectats pel Procés
 • Observatori de Convivència Lingüística