ORGANITZACIÓ  ·  COMUNICATS   ·  DOCUMENTS   ·  CONTACTA ·  CAST    

Som la plataforma social que representa la unitat en la diversitat

Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES: 

En compliment del previst en la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal li informem que les dades personals que voluntàriament facilita a l'associació Societat Civil Catalana (d'ara endavant, SCC) a través d'aquesta pàgina web, correu electrònic, telèfon, fax o qualsevol un altre mitjà els quals resulten necessaris per a la tramitació i gestió d'informació i d'acceptació al Manifest de SCC, seran incorporats a un fitxer automatitzat responsabilitat de Societat Civil Catalana (SCC), degudament registrat en l'AEPD. 

Mitjançant l'emplenament del formulari “Dona el teu suport” inclòs en aquesta Pàgina web, els Usuaris accepten la inclusió de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal. Així mateix, durant el procés de recollida de dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades.

SCC li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la 

tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. 

L'Usuari queda informat i exonera a SCC de qualsevol responsabilitat derivada de fets com la no recepció o la demora, així com l'error o intercepció de les comunicacions. Així mateix, l'Usuari autoritza expressament a SCC al tractament de les seves dades personals amb la finalitat de remetre-li comunicacions referides a la seva sol·licitud i que poguessin ser del seu interès relacionades amb les activitats, serveis, accions i productes dins del marc de la nostra activitat, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, correu postal, o similar. En el cas que no desitgi rebre informació marqui la casella amb el text "No desitjo rebre informació sobre activitats, actes i serveis", que es troben en els formularis de captació de dades. 

SCC incorpora, en aquells serveis o activitats on es recaptin dades de caràcter personal dels Usuaris la política que va a regir sobre els mateixos. L'Usuari, en tot moment podrà accedir i conèixer, a través de l’enllaç "Política de Privacitat", present en tots els apartats de la Pàgina Web, la política que estableix SCC en matèria de protecció de dades personals i de la possibilitat de poder exercitar dels drets que li atorga la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.

En cas que poguessin recaptar-se dades de menors d'edat o incapaces tot això, en funció de la informació respecte a la seva edat o any de naixement facilitada pel propi Usuari, SCC realitzarà els seus millors esforços per no utilitzar aquestes dades per a finalitats inadequades per a l'edat del menor. En tot cas, SCC garanteix que gestionarà les sol·licituds derivades de l'exercici, pels pares o tutors, dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les dades dels menors o incapaços. 

No obstant tot l'anterior, SCC informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de les dades, per la qual cosa s'atindrà, en cada cas, a les dades introduïdes per l'Usuari, siguin veraços o no. 

EXERCICI DELS SEUS DRETS: 

Els Usuaris podran dirigir-se a SCC, en la seva qualitat de titular del fitxer, amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant una comunicació per escrit a la següent adreça: SOCIETAT CIVIL CATALANA Carrer Còrsega, 270 - 08008 Barcelona, o a través de l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça secretaria@societatcivilcatalana.cat, i amb la següent referència en la seva carta: "Protecció de Dades". Aquesta comunicació haurà d'incloure nom i cognoms, data, signatura i fotocòpia de la seva D.N.I. o un altre document vàlid que ho identifiqui. 

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació sobre activitats, actes i serveis via correu electrònic, postal o qualsevol altre mitjà similar o equivalent podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a SOCIETAT CIVIL CATALANA en l'adreça postal o d'e-mail indicades en el paràgraf anterior i amb la següent referència en el seu escrit: “Recepció d'Informació”.

 

SOCIETAT CIVIL CATALANA
Asociación Cívica y Cultural

Còrsega 270, 3r 5ª
08008 Barcelona
SPAIN

T · +34 93 624 32 37
comunicacio@societatcivilcatalana.cat

Informació d'interès

Agenda d,activitats
Documents

 

Avís Legal

 

Política de privacitat
Bases legals